OBS De Plevier

De Plevier: jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling

logo

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Aalreep 22-24

Hoogvliet Rotterdam

08:30 - 14:00

Maandag t/m vrijdag

logo

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

We hopen uiteraard dat u tevreden bent over onze school, maar mocht u toch ergens ontevreden over zijn of een klacht hebben willen wij dit op een juiste wijze afhandelen. Klachten hebben immers ook een signaalfunctie, die ertoe kunnen leiden dat de kwaliteit van ons onderwijs en de gang van zaken op school verbeterd kunnen worden. U kunt een klacht op verschillende niveaus indienen. Dit varieert van het bespreken van de klacht met degene over wie de klacht gaat tot het indienen van een formele klacht bij de landelijke klachtencommissie. Wij hopen dat u in eerste instantie de klacht op het niveau van de school indient. Daarbij vragen wij u om het eerst bespreekbaar te maken met de eventueel betreffende leerkracht en wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de directie. Ook bestaat er de mogelijkheid om dit vertrouwelijk te bespreken met de vertrouwenspersonen (Richard en Christine) van school of van ons bestuur Stichting BOOR.

Mocht dit eveneens niet het gewenste resultaat hebben voor u dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan het college van bestuur van Stichting BOOR. Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is de bestuurssecretaris de heer Gerard Drukker. Schriftelijk kan de klacht gestuurd worden naar Stichting BOOR, postbus 23058, 3001 KB Rotterdam, t.n.v. college van bestuur. Tevens is de heer Gerard Drukker te bereiken via 010-2540800.

Mocht uw klacht van dusdanige aard zijn kan deze ook schriftelijk voorgelegd worden aan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Meer informatie over de procedure en het indienen van een dergelijke klacht vindt u op hun website.